a

Danube Safety Net

Анонс

 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ придоби две нови баржи за
извършване на аварийно-спасителни дейности по р. Дунав
ИА „Морска администрация“ придоби две баржи за провеждане на аварийноспасителни дейности за борба с бедствия и аварии по река Дунав. Тържествената
церемония по представянето и кръщаването на специализираните несамоходни
плавателни средства (баржи) ще се състои на 11 май 2022 г. от 11.00 часа пред сградата
Дирекция „Речен надзор – Русе“.
Новата техника се доставя по проект „Повишаване на транспортната безопасност в
общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при
бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“, изпълняван по
програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Те ще бъдат позиционирани в
пристанищата на Русе и Лом, а обхватът им на действие ще покрива общия българорумънски участък от реката.
В 12.30 часа е предвидена пресконференция за представителите на медиите.
***
Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски
участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации
посредством трансгранично сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net, се
изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020 г., а основната му цел е да повиши нивото на
транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски
участък от р. Дунав.
Партньори по проекта са Румънската морска администрация и Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, която е и водещ партньор.
С реализацията на проект Danube Safety Net се очаква да бъде постигната по-добра
синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни
институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на
времето за реакция в случай на бедствие.
Общият бюджет на проекта е 5 699 612,87 евро, от които 85% се предоставят от
Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално
съфинансиране

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood