Проект Danube Safety Net

Съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

е съвместна инициатива на Изпълнителна агенция „Морска администрация” (България) и Румънската морска администрация (Румъния), която има амбицията да повиши транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез подобряване на реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество.

Проектът е създаден в съответствие с принципите на стратегията на Европейския съюз „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и в пряк отговор на един от основните приоритети на финансираната от ЕС Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г. за повишаване на транспортна безопасност по вътрешните речни и морски пътища.

В процеса на работа, двете партниращи си администрации са установили солидни традиции в сътрудничеството и в изпълнението на съвместни дейности и често работят заедно при провеждането на операции за търсене и спасяване и реагиране при извънредни ситуации. Като резултат от съществуващия диалог и в отговор на общите предизвикателства, наблюдавани и от двете страни на реката, проект Danube Safety Net има за цел да повиши капацитета и да предостави инструменти за подобряване на цялостната безопасност на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

interregrobg.eu

Посетете официалната страница на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г.

Interreg
23.10.2017 г.
01

Notice: Undefined index: info_title in /home/danubesafety/public_html/wp-content/plugins/votestart-core/shortcodes/roadmap/templates/roadmap-template.php on line 37
ИАМА подава проектно предложение в рамките на Третата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”
10.07.2018 г.
02

Notice: Undefined index: info_title in /home/danubesafety/public_html/wp-content/plugins/votestart-core/shortcodes/roadmap/templates/roadmap-template.php on line 37
Ръководителите на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Румънската морска администрация подписаха Споразумение за партньорство в рамките на проект Danube Safety Net
14.09.2018 г.
03

Notice: Undefined index: info_title in /home/danubesafety/public_html/wp-content/plugins/votestart-core/shortcodes/roadmap/templates/roadmap-template.php on line 37
В гр. Кълъраш, Румъния е подписан договор между Управляващия орган (МА) на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г. и Изпълнителна агенция „Морска администрация” за финансиране на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество" - Danube Safety Net, код на проекта: ROBG-522
15.09.2018 г.
04

Notice: Undefined index: info_title in /home/danubesafety/public_html/wp-content/plugins/votestart-core/shortcodes/roadmap/templates/roadmap-template.php on line 37
Начална дата на изпълнението на проект Danube Safety Net
24.10.2018 г.
05

Notice: Undefined index: info_title in /home/danubesafety/public_html/wp-content/plugins/votestart-core/shortcodes/roadmap/templates/roadmap-template.php on line 37
Откриваща среща по проект Danube Safety Net, гр. Гюргево, Румъния
08.10.2019 г.
06

Notice: Undefined index: info_title in /home/danubesafety/public_html/wp-content/plugins/votestart-core/shortcodes/roadmap/templates/roadmap-template.php on line 37
Среща на експертите и заинтересованите страни на тема „Традиции и иновации в дейностите по търсене и спасяване на р. Дунав“ по проект Danube Safety Net, гр. Русе
13.11.2019 г.
06

Notice: Undefined index: info_title in /home/danubesafety/public_html/wp-content/plugins/votestart-core/shortcodes/roadmap/templates/roadmap-template.php on line 37
Среща на експертите и на заинтересованите страни по проект Danube Safety Net, гр. Гюргево, Румъния
Interreg
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/danubesafety/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/danubesafety/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309