Проект Danube Safety Net

Съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

е съвместна инициатива на Изпълнителна агенция „Морска администрация” (България) и Румънската морска администрация (Румъния), която има амбицията да повиши транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез подобряване на реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество.

Проектът е създаден в съответствие с принципите на стратегията на Европейския съюз „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и в пряк отговор на един от основните приоритети на финансираната от ЕС Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г. за повишаване на транспортна безопасност по вътрешните речни и морски пътища.

В процеса на работа, двете партниращи си администрации са установили солидни традиции в сътрудничеството и в изпълнението на съвместни дейности и често работят заедно при провеждането на операции за търсене и спасяване и реагиране при извънредни ситуации. Като резултат от съществуващия диалог и в отговор на общите предизвикателства, наблюдавани и от двете страни на реката, проект Danube Safety Net има за цел да повиши капацитета и да предостави инструменти за подобряване на цялостната безопасност на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

interregrobg.eu

Посетете официалната страница на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г.

Interreg
23.10.2017 г.
01
ИАМА подава проектно предложение в рамките на Третата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”
10.07.2018 г.
02
Ръководителите на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Румънската морска администрация подписаха Споразумение за партньорство в рамките на проект Danube Safety Net
14.09.2018 г.
03
В гр. Кълъраш, Румъния е подписан договор между Управляващия орган (МА) на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г. и Изпълнителна агенция „Морска администрация” за финансиране на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество" - Danube Safety Net, код на проекта: ROBG-522
15.09.2018 г.
04
Начална дата на изпълнението на проект Danube Safety Net
24.10.2018 г.
05
Откриваща среща по проект Danube Safety Net, гр. Гюргево, Румъния
08.10.2019 г.
06
Среща на експертите и заинтересованите страни на тема „Традиции и иновации в дейностите по търсене и спасяване на р. Дунав“ по проект Danube Safety Net, гр. Русе
13.11.2019 г.
06
Среща на експертите и на заинтересованите страни по проект Danube Safety Net, гр. Гюргево, Румъния
Interreg
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood