За Проект Danube Safety Net

Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество”

Проект Danube Safety Net / ROBG-522

Проект Danube Safety Net е одобрен за финансиране в рамките на Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г.

Проектът допринася за изпълнението на Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”, Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион” и е класифициран като проект с „твърди” мерки.

Основна информация за проект Danube Safety Net

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

49 месеца

НАЧАЛНА ДАТА

15.09.2018

КРАЙНА ДАТА

14.10.2022

Партньори

Бюджет

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА)

Водещ Партньор

Румънска морска администрация (RNA)

Партньор

Общ бюджет на проекта

5,699,612.87 евро

Принос от Европейския фонд за регионално развитие (85%)

4,844,670.93 евро

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав, чрез:

Основаване на Аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в Румъния (гр. Турну Мъгуреле) и България (гр. Русе и гр. Лом);

Доставка и интеграция на Обща географска информационна система за реагиране при извънредни ситуации;

Доставка на две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи), снабдени с оборудване за реакция в извънредни ситуации, които ще бъдат разположени в пристанищата на гр. Русе и гр. Лом за нуждите на ИА „Морска администрация”;

Доставка на две многофункционални самоходни плавателни средства, способни да развиват висока скорост и снабдени с оборудване за оказване на първа помощ, за нуждите на Румънската морска администрация;

Разработване на съвместен План за действие, който ще включва термини, правила, последователност, обхват и методи за реакция на всеки от партньорите в рутинни и извънредни ситуации, застрашаващи транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав. Одобреният План за действие ще бъде официално утвърден по съответния ред от двете отговорни институции.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

По-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции;

Разработен IT инструмент за обмен на информация и координация, който ще допринесе за още по-добра комуникация и синхронизация на действията в аварийни ситуации по р. Дунав;

Подобрени възможности на спасителните екипи, редуцирано време за реакция при бедствия и адекватно и модерно оборудване за по-ефикасни спасителни мисии по р. Дунав.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood