Румънска морска администрация

Румънската морска администрация (РМА)

е специализирана изпълнителна агенция, подчинена на министерство на транспортна на Република Румъния, която играе ролята на държавен орган, осигуряващ безопасността на корабоплаването.

Румънската морска администрация е самофинансираща се институция с юридическа правосубектност, разположена в пристанищната територия на гр. Констанца, създадена чрез сливане на Инспектората за гражданска навигация и Румънския регистър на корабоплаването. В резултат на сливането, РМА поема правата и задълженията на двата корпоративни органа, които в последствие са закрити.

Румънската морска администрация изпълнява своята дейност в седалището си, както и в офисите на капитана на пристанището и на техническите инспекторати – в качеството им на оперативни филиали без юридическа правосубектност.

Управлението на Румънската морска администрация се осъществява от Управителен съвет, състоящ се от 11 членове и ръководен от президент, който също е и генерален директор на РМА.

Основните задачи на РМА
са определени, както следва:

Инспекция, контрол и наблюдение на корабоплаването в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република Румъния;

Изпълнение на задълженията, произлизащи от международни споразумения и конвенции, по които Румъния е страна;

Извършване на държавен пристанищен контрол и контрол относно спазването на изискванията за държавата на знамето;

Транспониране на международните правила, регулации и конвенции в румънското законодателство;

Опазване на плавателните води от замърсяване от кораби;

Регистрация на кораби;

Технически надзор и сертификация на морски и вътрешноводни плавателни съдове, на офшорни сондажни единици под румънски флаг и на морско оборудване, в съответствие с разпоредбите на РМА;

Координира дейностите по търсене и спасяване в румънските плавателни води и действията, които трябва да се предприемат в случай на навигационни инциденти и произшествия;

Разследване на навигационни инциденти и произшествия;

Регистрация, одобрение и сертифициране на румънски моряци;

Спазване на разпоредбите на ISM кодекса и ISPS кодекса.

Основната мисия на РМА

е непрекъснатото подобряване на качеството на услугите, в съответствие с националните и международни изисквания в областта на търговското корабоплаване и експлоатацията на пристанищата, с цел насърчаване и развитие на най-високите стандарти по отношение на корабите, екипажите и безопасността на пътниците, както и за опазване на околната среда от замърсяване.

Нашето мото „Безопасност чрез качество” илюстрира стремежа на РМА да бъде лидер в осигуряването на безопасност и сигурност на морския транспорт, чрез поддържане на високо качество на предоставяните услуги и доказания професионализъм на своя персонал.

Контакти

Румънска морска администрация

+40241616124

Адрес: 900900, Incintă Port Constanța​
1​, Clădire ANR, Constanța, Romania
E-mail: rna@rna.ro​
Уебсайт: www.rna.ro

Contact
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood