ИА „Морска администрация”

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА)

е юридическо лице към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Статутът на ИАМА е регламентиран в Кодекса на търговското корабоплаване - чл. 360, ал. 1.

Агенцията се управлява и представлява от изпълнителен директор, назначаван от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след консултация с министър-председателя на Република България. Дейността, структурата и организацията на ИАМА се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

ИАМА е със седалище в гр. София и има регионални дирекции в гр. Варна, гр. Бургас, гр. Русе и гр. Лом.

Организационна структура
на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Териториална юрисдикция на ИАМА

Териториалната юрисдикция на ИАМА се разпростира върху вътрешните морски води, териториалното море, българския участък на р. Дунав и прилежащото му крайбрежие, територията на пристанищата, с изключение на военните, българския морски отговорен район за търсене и спасяване и плавателните реки, вливащи се в Черно море.

Основни задачи и отговорности на ИАМА

Агенцията:

Организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;

Осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;

Упражнява контрол за:

Спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби.

Предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред райони.

Спазването на условията на труд и живот на моряците.

Спазване на изискванията за качество на корабните горива.

Организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;

Упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;

Организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;

Издава свидетелства за правоспособност на морските лица;

Води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България.

Контакти

Изпълнителна агенция „Морска администрация”

0700 10 145

Адрес: София 1000
ул. „Дякон Игнатий” № 9
E-mail: bma@marad.bg
Уебсайт: www.marad.bg

Contact
a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood