a

Danube Safety Net

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ попълни състава си с две нови баржи

Тържествена церемония за кръщаването на двете баржи, доставени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в рамките на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски
участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством
трансгранично сътрудничество“, Danube Safety Net, eMS код ROBG-522, беше проведена на 11.05.2022 г. в гр. Русе, България.

Специализираните несамоходни плавателни средства са предназначени за провеждане на
аварийно-спасителни дейности в общия българо-румънски участък на река Дунав, в случай на
възникнали инциденти и бедствия и при операции по ограничаване и ликвидиране на разливи
от нефтени продукти и опасни субстанции. Баржите разполагат със специализирано
оборудване и ще бъдат позиционирани в пристанищата на Русе и Лом, а обхватът им на
действие ще покрива общия българо-румънски участък от реката.
Баржите бяха представени по време на тържествена церемония днес в присъствието на
изпълнителния директор на съвместния технически секретариат за Програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България Николета Минку, ръководителя на проекта Румен Николов, генералния
директор на Румънската морска администрация Космин Думитрахе, изпълнителния директор
на ИА „Морска администрация“ кап. Венцислав Иванов. Кръстник на баржа DSN-R с пристанище
на домуване Русе стана заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова, а
изпълнителният директор на Асоциация на дунавските общини „Дунав“ Мария Цанкова на
баржа DSN-L, с пристанище на домуване Лом.
Обновяването на състава на плавателните средства на ИА „Морска администрация“ се
осъществява по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски
участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством
трансгранично сътрудничество“, Danube Safety Net.
С реализацията на проекта Danube Safety Net ще се повиши нивото на транспортната
безопасност по протежението на общия българо-румънски участък по р. Дунав, чрез постигане
на по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни
институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за
реакция в случай на бедствие.
***
Общият бюджет на проекта е 5 699 612,87 евро, от които 85% се предоставят от
Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално
съфинансиране.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood