a

Danube Safety Net

Провеждане на Заключителна среща и пресконференция

 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ организира Заключителна
среща по Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българорумънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени
ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net
В периода 6-7 октомври 2022 г. в гр. Русе българската и румънската морски администрации
ще проведат заключителна среща и пресконференция по проект „Повишаване на
транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез
подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично
сътрудничество“ – Danube Safety Net, код на проекта: ROBG-522.
По време на заключителната среща, партньорите ще отчетат постигнатите резултати и
техническото и финансово изпълнение на проекта, който официално приключва на 14
октомври 2022 г.
Резултатите от изпълнението на проект Danube Safety Net включват: доставена и
интегрирана Географска информационна система за транспортна безопасност по р. Дунав
(DTSGIS); доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за
нуждите на ИА „Морска администрация“ и две многофункционални самоходни плавателни
средства за нуждите на Румънската морска администрация и изготвен План за действие за
провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и Румънската морска администрация в общия българо-румънски
участък на река Дунав.
Ръководителите на екипите по проекта ще дадат изявления за представителите на
медиите и ще отговорят на въпросите им на 7 октомври 2022 г. от 11.00 ч. в сградата
на Дирекция „Речен надзор – Русе“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
намираща се на ул. „Пристанищна“ № 20, гр. Русе.
***
Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българорумънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени
ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net,
се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020 г., а основната му цел е да повиши нивото на
транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък
от р. Дунав.
Партньори по проекта са Румънската морска администрация и Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, която е и водещ партньор.
Изпълнението на проект Danube Safety Net допринася за постигане на по-високо
ниво на транспортна безопасност по протежението на общия българо-румънски
участък от р. Дунав, чрез постигне на по-добра синхронизация на действията при
бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на
спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Общият бюджет на проекта е 5 699 612,87 евро, от които 85% се предоставят
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а останалите
15% са национално съфинансиране.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood