a

Danube Safety Net

Известие за приключване на проект

 Известие за приключване на проект
Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на
река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично
сътрудничество“ (Danube Safety Net), код на проекта ROBG-522, чието изпълнение официално
завърши на 14 октомври 2022 г., значително подобри капацитета за реакция на отговорните
институции в България и Румъния в различни бедствени ситуации по р. Дунав, като по този
начин допринесе за постигане на по-безопасно и надеждно корабоплаване по цялата дължина
на реката.
В резултат от изпълнението на проекта бяха постигнати следните резултати:
Създадени Аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в България и
Румъния
В изпълнение на проекта бяха създадени Аварийно-спасителни центрове в градовете
Русе, Лом и Констанца. Центровете ще подпомагат двете партниращи си институции в
изпълнението на техните отговорности, свързани с аварийно-спасителната дейност на реката
и при необходимост от съвместни действия в общия българо-румънски участък на р. Дунав,
осигурявайки необходимите информационни ресурси, техническа готовност и оборудване.
Доставена и интегрирана Географска информационна система за транспортна
безопасност по р. Дунав (DTSGIS)
Доставената на двата Партньора Географска информационна система дава възможност
за обмен на информация и координация и ще спомогне за по-добра синхронизация на
действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, ще доведе до подобряване
на капацитета на спасителните екипи и ще съкрати времето за реакция в случай на бедствие.
Доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите
на ИА „Морска администрация
Друг ключов резултат от изпълнението на проекта е доставката на две специализирани
несамоходни плавателни средства (баржи), снабдени с оборудване за реакция в извънредни
ситуации за нуждите на ИА „Морска администрация“.
Баржите са предназначени за провеждане на аварийно-спасителни дейности на река
Дунав, в случай на възникнали инциденти и бедствия и при операции по ограничаване и
ликвидиране на разливи от нефтени продукти и опасни субстанции. Двата съда разполагат със
специализирано оборудване и са стратегически базирани в пристанищата на Русе и Лом, от
където ще могат да бъдат дислоцирани при необходимост в която и да е част на българския и
румънския участък от реката.
Доставени две многофункционални самоходни плавателни средства за нуждите на
Румънската морска администрация
Доставените на Румънската морска администрация две многофункционални самоходни
плавателни средства, са способни да развиват висока скорост и са снабдени с оборудване за
оказване на първа помощ. Съдовете са разположени в румънските градове Гюргево и Бекет и
ще бъдат използвани при необходимост за провеждане на аварийно-спасителни дейности на
река Дунав.

Изготвен и приет План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене
и спасяване на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Румънската морска
администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав.
Разработеният и утвърден в резултат от изпълнението на проекта съвместен План за
действие включва ясно установени правила, принципи, срокове, условия, правомощия и
методи за реакция на всеки от партньорите, които ще бъдат спазвани в случай на възникнала
необходимост от съвместни действия на отговорните институции по търсене и спасяване в
общия българо-румънски участък на р. Дунав. общия участък на река Дунав.
Проект Danube Safety Net адресира проблемите на речния транспорт в трансграничния
българо-румънски район, чрез предоставяне на съвместни решения за подобряването на
транспортната безопасност по р. Дунав. Успешната реализация на проекта е добър пример за
ефективно сътрудничество, насочено към постигането на националните и европейски
приоритети в областта на вътрешните водни пътища и допринася за изграждането на един понадежден, устойчив и безопасен речен транспорт.
*****
Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски
участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством
трансгранично сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net, се изпълнява по Програмата
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., а
основната му цел е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението
на общия българо-румънски участък от р. Дунав.
Партньори по проекта са Румънската морска администрация и Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, която е и водещ партньор.
Общият бюджет на проекта е 5 699 612,87 евро, от които 85% се предоставят от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са
национално съфинансиране.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood