a

Danube Safety Net

Удължаване на периода за изпълнение на проекта с 10 месеца

СЪОБЩЕНИЕ
Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски
участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации
посредством трансгранично сътрудничество”
e-MS код: ROBG-522

През месец септември 2021 г. между партньорите по проекта и Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, беше подписано допълнение (Addendum №5) към договорите за финансиране и съфинансиране на проект Danube Safety Net, ROBG-522, за удължаване на периода за изпълнение на проекта с десет месеца. Удължаването на проекта беше поискано от партньорите в контекста на разразилата се пандемия от COVID – 19 и нейното отражение върху изпълнението на проекта, бизнес процесите и икономическите процеси в България и Румъния. Общата продължителност на проекта беше удължена на 49 месеца, а новата му крайна дата е 14.10.2022 г.

 

Линк за сваляне

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood