a

Danube Safety Net

Публично събитие в Мехединци

 Проект Danube Safety Net e-MS code: ROBG-522
Събитие – Публично събитие в Мехединци за представяне на двете многоцелеви и
многофункционални плавателни средства, доставени на Румънската морска
администрация по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия
българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени
ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net.
Дата:
5 юли 2022 г.
Начален час: 11:00 ч.
Място: Дунавски понтон, адрес: Бул. „1 Decembrie 1918“ 10-11, Оршова, окръг
Мехединци.
От 11:00 ч. на 5 юли 2022 г. на адрес Дунавски понтон, Бул. „1 Decembrie 1918“ № 10-11,
Оршова, окръг Мехединци, Румънската морска администрация организира събитие за
представяне на двете многоцелеви и многофункционални плавателни средства, доставени
на Румънската морска администрация в качеството ѝ на Партньор по проект „Повишаване
на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез
подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично
сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net.
Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 1 – „Добре свързан регион“ на Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Водещ партньор по проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – България,
национален отговорен орган за поддържане на безопасността и сигурността на
корабоплаването, подчинен на Министерство на транспорта и съобщенията на Република
България, както и отговорен орган за координация на аварийно-спасителни дейности на р.
Дунав. Партньор по проекта е Румънската морска администрация.
Основната цел на проекта е да повиши нивото на транспортната безопасност по
протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.
Един от основните резултати от изпълнението на проекта е придобиването от Румънската
морска администрация на двете многоцелеви и многофункционални плавателни средства,
които ще бъдат използвани за аварийно-спасителни дейности в общия българо-румънски
участък от р. Дунав.
На събитието ще присъстват представители на двете партниращи си институции – от
Румънската морска администрация и Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
както и представители на заинтересованите лица.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood