a

Danube Safety Net

Un contract de finanțare pentru Proiectul DanubeSafety Net a fost semnat pe 14.09.2018 la Călărași

На 14 септември, 2018 г. в гр. Кълъраш, Румъния беше подписан договор между Управляващия орган (МА) на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска администрация за финансиране на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, код на проекта: ROBG-522.

Началната дата на изпълнение на проект Danube Safety Net е 15 септември, 2018 г., а неговата продължителност е 36 месеца. В проекта участват двама партньори: Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор и Румънската морска администрация (RNA).

Проект Danube Safety Net беше одобрен за финансиране в рамките на Третата покана за кандидатстване на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”.

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612.87 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% са национално съфинансиране.

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

Заложената цел ще бъде постигната чрез:
– Разработване на съвместен План за действие в рутинни и извънредни ситуации, застрашаващи транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав;
– Създаване на Аварийни спасителни центрове в гр. Русе, гр. Лом и гр. Турну Мъгуреле;
– Доставка, разработване и интеграция на Географска информационна система за транспортна безопасност по р. Дунав;
– Доставка на многоцелеви плавателни средства за нуждите на компетентните органи, ангажирани в борбата с бедствия и аварии на река Дунав.
В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

a

What You Need to Know About VoteStart

The perfect way to get a head start in your upcoming political campaign.

 
2976 Washington St
San Francisco, CA 94115
 

Follow us:

Chip in now, every dollar helps in the crtical final moments of this campaign.

Fiona Anderwood